หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
*** องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับ ***
   
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการการกระจายอำนาจ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่

ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการประกอบการสอนให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย WIFI ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร

ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้นในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 5,224,438 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-990-541