หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เลขที่ 5/5 หมู่ 5 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-9905441 โทรสาร 056-990541
   
 
 
 

ส่งเสริม และรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการอนุรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สำคัญของดีเมืองพิจิตร
 
 

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในด้านนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพลด้านการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมดนตรีและนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ

ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 8,068,698 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-336-7061