หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเดวิด ปินใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 083-9551188


 
นายสมนึก บุญสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 091-3842981
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอภิชาติ หมอนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 094-7086878


นางมาลัย ฟักเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 083-9611991


นายดนูวัส อ่อนขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 087-3122727


นายสมนึก บุญสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 091-3842981


นางสาวนันทิดา อิ่มใจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 061-9757181