หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเดวิด ปินใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 056-990541


 
นายสมนึก บุญสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056-990541
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอภิชาติ หมอนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 056-990541


นางมาลัย ฟักเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 056-990541


นายดนูวัส อ่อนขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 056-990541


นายสมนึก บุญสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 056-990541


นางสาวนันทิดา อิ่มใจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 056-990541