หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายเดวิด ปินใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 
นายสมนึก บุญสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอภิชาติ หมอนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางมาลัย ฟักเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายดนูวัส อ่อนขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายสมนึก บุญสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนันทิดา อิ่มใจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)