หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
*** องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับ ***
   
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม  2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์  (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
3. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะ  ความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2563 เวลา 15.21 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/250

ลำดับภาพที่ 2/250

ลำดับภาพที่ 3/250

ลำดับภาพที่ 4/250

ลำดับภาพที่ 5/250

ลำดับภาพที่ 6/250

ลำดับภาพที่ 7/250

ลำดับภาพที่ 8/250

ลำดับภาพที่ 9/250

ลำดับภาพที่ 10/250

ลำดับภาพที่ 11/250

ลำดับภาพที่ 12/250

ลำดับภาพที่ 13/250

ลำดับภาพที่ 14/250

ลำดับภาพที่ 15/250

ลำดับภาพที่ 16/250

ลำดับภาพที่ 17/250

ลำดับภาพที่ 18/250

ลำดับภาพที่ 19/250

ลำดับภาพที่ 20/250

ลำดับภาพที่ 21/250

ลำดับภาพที่ 22/250

ลำดับภาพที่ 23/250

ลำดับภาพที่ 24/250

ลำดับภาพที่ 25/250

ลำดับภาพที่ 26/250

ลำดับภาพที่ 27/250

ลำดับภาพที่ 28/250

ลำดับภาพที่ 29/250

ลำดับภาพที่ 30/250

ลำดับภาพที่ 31/250

ลำดับภาพที่ 32/250

ลำดับภาพที่ 33/250

ลำดับภาพที่ 34/250

ลำดับภาพที่ 35/250

ลำดับภาพที่ 36/250

ลำดับภาพที่ 37/250

ลำดับภาพที่ 38/250

ลำดับภาพที่ 39/250

ลำดับภาพที่ 40/250

ลำดับภาพที่ 41/250

ลำดับภาพที่ 42/250

ลำดับภาพที่ 43/250

ลำดับภาพที่ 44/250

ลำดับภาพที่ 45/250

ลำดับภาพที่ 46/250

ลำดับภาพที่ 47/250

ลำดับภาพที่ 48/250

ลำดับภาพที่ 49/250

ลำดับภาพที่ 50/250

ลำดับภาพที่ 51/250

ลำดับภาพที่ 52/250

ลำดับภาพที่ 53/250

ลำดับภาพที่ 54/250

ลำดับภาพที่ 55/250

ลำดับภาพที่ 56/250

ลำดับภาพที่ 57/250

ลำดับภาพที่ 58/250

ลำดับภาพที่ 59/250

ลำดับภาพที่ 60/250

ลำดับภาพที่ 61/250

ลำดับภาพที่ 62/250

ลำดับภาพที่ 63/250

ลำดับภาพที่ 64/250

ลำดับภาพที่ 65/250

ลำดับภาพที่ 66/250

ลำดับภาพที่ 67/250

ลำดับภาพที่ 68/250

ลำดับภาพที่ 69/250

ลำดับภาพที่ 70/250

ลำดับภาพที่ 71/250

ลำดับภาพที่ 72/250

ลำดับภาพที่ 73/250

ลำดับภาพที่ 74/250

ลำดับภาพที่ 75/250

ลำดับภาพที่ 76/250

ลำดับภาพที่ 77/250

ลำดับภาพที่ 78/250

ลำดับภาพที่ 79/250

ลำดับภาพที่ 80/250

ลำดับภาพที่ 81/250

ลำดับภาพที่ 82/250

ลำดับภาพที่ 83/250

ลำดับภาพที่ 84/250

ลำดับภาพที่ 85/250

ลำดับภาพที่ 86/250

ลำดับภาพที่ 87/250

ลำดับภาพที่ 88/250

ลำดับภาพที่ 89/250

ลำดับภาพที่ 90/250

ลำดับภาพที่ 91/250

ลำดับภาพที่ 92/250

ลำดับภาพที่ 93/250

ลำดับภาพที่ 94/250

ลำดับภาพที่ 95/250

ลำดับภาพที่ 96/250

ลำดับภาพที่ 97/250

ลำดับภาพที่ 98/250

ลำดับภาพที่ 99/250

ลำดับภาพที่ 100/250

ลำดับภาพที่ 101/250

ลำดับภาพที่ 102/250

ลำดับภาพที่ 103/250

ลำดับภาพที่ 104/250

ลำดับภาพที่ 105/250

ลำดับภาพที่ 106/250

ลำดับภาพที่ 107/250

ลำดับภาพที่ 108/250

ลำดับภาพที่ 109/250

ลำดับภาพที่ 110/250

ลำดับภาพที่ 111/250

ลำดับภาพที่ 112/250

ลำดับภาพที่ 113/250

ลำดับภาพที่ 114/250

ลำดับภาพที่ 115/250

ลำดับภาพที่ 116/250

ลำดับภาพที่ 117/250

ลำดับภาพที่ 118/250

ลำดับภาพที่ 119/250

ลำดับภาพที่ 120/250

ลำดับภาพที่ 121/250

ลำดับภาพที่ 122/250

ลำดับภาพที่ 123/250

ลำดับภาพที่ 124/250

ลำดับภาพที่ 125/250

ลำดับภาพที่ 126/250

ลำดับภาพที่ 127/250

ลำดับภาพที่ 128/250

ลำดับภาพที่ 129/250

ลำดับภาพที่ 130/250

ลำดับภาพที่ 131/250

ลำดับภาพที่ 132/250

ลำดับภาพที่ 133/250

ลำดับภาพที่ 134/250

ลำดับภาพที่ 135/250

ลำดับภาพที่ 136/250

ลำดับภาพที่ 137/250

ลำดับภาพที่ 138/250

ลำดับภาพที่ 139/250

ลำดับภาพที่ 140/250

ลำดับภาพที่ 141/250

ลำดับภาพที่ 142/250

ลำดับภาพที่ 143/250

ลำดับภาพที่ 144/250

ลำดับภาพที่ 145/250

ลำดับภาพที่ 146/250

ลำดับภาพที่ 147/250

ลำดับภาพที่ 148/250

ลำดับภาพที่ 149/250

ลำดับภาพที่ 150/250

ลำดับภาพที่ 151/250

ลำดับภาพที่ 152/250

ลำดับภาพที่ 153/250

ลำดับภาพที่ 154/250

ลำดับภาพที่ 155/250

ลำดับภาพที่ 156/250

ลำดับภาพที่ 157/250

ลำดับภาพที่ 158/250

ลำดับภาพที่ 159/250

ลำดับภาพที่ 160/250

ลำดับภาพที่ 161/250

ลำดับภาพที่ 162/250

ลำดับภาพที่ 163/250

ลำดับภาพที่ 164/250

ลำดับภาพที่ 165/250

ลำดับภาพที่ 166/250

ลำดับภาพที่ 167/250

ลำดับภาพที่ 168/250

ลำดับภาพที่ 169/250

ลำดับภาพที่ 170/250

ลำดับภาพที่ 171/250

ลำดับภาพที่ 172/250

ลำดับภาพที่ 173/250

ลำดับภาพที่ 174/250

ลำดับภาพที่ 175/250

ลำดับภาพที่ 176/250

ลำดับภาพที่ 177/250

ลำดับภาพที่ 178/250

ลำดับภาพที่ 179/250

ลำดับภาพที่ 180/250

ลำดับภาพที่ 181/250

ลำดับภาพที่ 182/250

ลำดับภาพที่ 183/250

ลำดับภาพที่ 184/250

ลำดับภาพที่ 185/250

ลำดับภาพที่ 186/250

ลำดับภาพที่ 187/250

ลำดับภาพที่ 188/250

ลำดับภาพที่ 189/250

ลำดับภาพที่ 190/250

ลำดับภาพที่ 191/250

ลำดับภาพที่ 192/250

ลำดับภาพที่ 193/250

ลำดับภาพที่ 194/250

ลำดับภาพที่ 195/250

ลำดับภาพที่ 196/250

ลำดับภาพที่ 197/250

ลำดับภาพที่ 198/250

ลำดับภาพที่ 199/250

ลำดับภาพที่ 200/250

ลำดับภาพที่ 201/250

ลำดับภาพที่ 202/250

ลำดับภาพที่ 203/250

ลำดับภาพที่ 204/250

ลำดับภาพที่ 205/250

ลำดับภาพที่ 206/250

ลำดับภาพที่ 207/250

ลำดับภาพที่ 208/250

ลำดับภาพที่ 209/250

ลำดับภาพที่ 210/250

ลำดับภาพที่ 211/250

ลำดับภาพที่ 212/250

ลำดับภาพที่ 213/250

ลำดับภาพที่ 214/250

ลำดับภาพที่ 215/250

ลำดับภาพที่ 216/250

ลำดับภาพที่ 217/250

ลำดับภาพที่ 218/250

ลำดับภาพที่ 219/250

ลำดับภาพที่ 220/250

ลำดับภาพที่ 221/250

ลำดับภาพที่ 222/250

ลำดับภาพที่ 223/250

ลำดับภาพที่ 224/250

ลำดับภาพที่ 225/250

ลำดับภาพที่ 226/250

ลำดับภาพที่ 227/250

ลำดับภาพที่ 228/250

ลำดับภาพที่ 229/250

ลำดับภาพที่ 230/250

ลำดับภาพที่ 231/250

ลำดับภาพที่ 232/250

ลำดับภาพที่ 233/250

ลำดับภาพที่ 234/250

ลำดับภาพที่ 235/250

ลำดับภาพที่ 236/250

ลำดับภาพที่ 237/250

ลำดับภาพที่ 238/250

ลำดับภาพที่ 239/250

ลำดับภาพที่ 240/250

ลำดับภาพที่ 241/250

ลำดับภาพที่ 242/250

ลำดับภาพที่ 243/250

ลำดับภาพที่ 244/250

ลำดับภาพที่ 245/250

ลำดับภาพที่ 246/250

ลำดับภาพที่ 247/250

ลำดับภาพที่ 248/250

ลำดับภาพที่ 249/250

ลำดับภาพที่ 250/250
<<
>>
X
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 3,695,583 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-990-541