หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร
อบต.ฆะมัง
ที่ทำการ
อบต.ฆะมัง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมใจของตำบล
คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.ฆะมัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฆะมัง
ติดต่อโทร : 056-990-541
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
ฆะมัง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
   
   
 
    
 
   
 

กลุ่มหัตถกรรมทางมะพร้าวบ้านสวนแตง
    
 
   
 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้" ด่วนที่สุด  [ 19 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  [ 18 พ.ค. 2563 ]
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด่วนที่สุด  [ 16 พ.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2563 ]
    
 
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.ฆะมัง เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
           
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรุงปรุง ครั้ง [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโค [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
   
ทต.วังกรด ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 [ 24 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 [ 23 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าเสา เรื่อง ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหลวง ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร กิจกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร ดำเนินงานจัดตั้งถังขยะติดเชื้อแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศตำบลหอไกรและสถานที่ราชการ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร โครงการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำทำลายแหล่งเพาะพ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชประณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้อง [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร มาตราการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ราชการและในช [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หอไกร ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันราย [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร แต่งตั้งครู ก ปฏิบัติหน้างานเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร อาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหอไกร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
         
 
   


 
 
 
พจ 0023.5/ว2008 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว2008 2- แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2077 1-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2077 2-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2077 3-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2077 4-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2077 5-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2068 การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment: LPA ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-6353 การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว327 แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.2/ว2072 1-สำรวจข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีสิทธิศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ และการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.2/ว2072 2-สำรวจข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีสิทธิศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ และการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2069 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาฟรี จำนวน 18 หลักสูตร [ 22 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2065 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2064 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2066 1-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 21 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2066 2-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 21 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2066 3-การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 21 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 6232 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 [ 21 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว2052 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฯ [ 21 พ.ค. 2563 ]     
    
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปร [ 7 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านสามขา โด [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างเปลี่ยนบูทปีกนกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 1 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีส [ 31 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ แผนที่ ประกาศ โ [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพา [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กองคลัง) โดยว [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 16 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อนม ยูเอชที ฃนิดกล่องให้ ร.ร.บ้านสวนแตงและโรงเร [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อนม ยูเอชที ชนิดกล่อง เดือนมีนาคมถึง 15 พฤษภาคม [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 10 มี.ค. 2563 ]

    
 
   
 

วัดฆะมัง  
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลฆะมัง  
;    
 
    
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 เม.ย. 2563)    อ่าน 17  ตอบ 1  
จำหน่ายธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ภปร สก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่ณติดเส (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 2824  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ฆะมัง อ.เมืองฯ จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ก.ย. 2558)    อ่าน 937  ตอบ 2  
;    
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-541 โทรสาร : 056-990-541
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
จำนวนผู้เข้าชม 2,870,805 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-990-541
 
อบต.ฆะมัง