องค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร